Exhibition

« EXPO. 05 – PHOTO CHINOISE » -EXPOSITION COLLECTIVE – 3 NOV. AU 30 NOV. 2005

  • Exhibition From 03 November to 30 November 2005

Artistes présentés

Hong Hao, Hong Lie, Huang Yan, Li Tianyuan, Lu Hao, QIU Zhijie, Rong Rong, Shen QI, Song Dong, Sun Yuan, Wang Qingsong, Weng Fen, Zheng Guogu, Zhuang Hui.